SỔ TAY GIÁM ĐỐC 500 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ & CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT KHI XỬ LÝ (Bìa cứng)

Responsive image

Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta đã hình thành và ngày càng đông đảo. Đó là những nhà quản lý với đầy đủ ý nghĩa khoa học của khái niệm này, đang vật lộn với thương trường, đã và đang quản lý hàng triệu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức, với các quy mô, phạm vi khác nhau - những tế bào sống của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà các nhà quản lý doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải là việc cập nhật những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp còn hạn chế. Chưa kể tới những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ các phía các nhà quản lý doanh nghiệp, những nguyên nhân khách quan như hệ thống quy phạm pháp luật của nước ta khá nhiều và thường xuyên bổ sung, sửa đổi cũng khiến họ "đau đầu". Trong bối cảnh đó, việc thống kê những tình huống thường xẩy ra trong quản lý doahn nghiệp  và những quy định cơ bản của pháp luật sẽ giúp các nhà quản lý thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động. Cuốn sách "Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý" do Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý xuất bản chắc chắn sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp chữa trị " cơn đau đầu" này của doanh nghiệp.
Cuốn sách gồm 16 phần với 500 tình huống thường gặp trong thực tiễn quản lý, điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh về các mặt như: Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, Trách nhiệm cá nhân và thủ tục hành chính, Lao động và tiền lương, Vốn và sử dụng vốn, Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, Chính sách tiền tệ, Công tác thanh tra và kiểm tra, Quản lý đất đai, Chính sách XNK và thủ tục hải quan, Thị trường chứng khoán, Hội nhập kinh tế quốc tế, Sử hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ, Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, Vấn đề quảng cáo và thông tin báo chí, Công tác đầu tư xây dựng...
Cuốn sách sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh các quy định của pháp luật, ứng phó ngay những tình huống gặp phải hàng ngày phát sinh trong quản lý mà không phải mất thời gian tìm kiếm trong những kho lưu trữ văn bản đồ sộ và phức tạp.
Có thể nói cuốn sách này là một nhà " tư vấn" luôn luôn thường trực bên cạnh giám đốc doanh nghiệp, là cuốn sách gối đầu giường của mọi doanh nhân.

Mục lục
Phần 1: Các tình huống liên quan đến bộ máy tổ chức
Phần 2: Các tình huống liên quan đến trách nhiệm và thủ tục hành chính
Phần 3: Các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương
Phần 4: Các tình huống liên quan đến vốn và sử dụng vốn
Phần 5: Các tình huống liên quan đến thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
Phần 6: Các tình huống liên quan đến chính sách tiền tệ, ngân hàng
Phần 7: Các tình huống liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra
Phần 8: Các tình huống liên quan đến quản lý đất đai
Phần 9: Các tình huống liên quan đến công tác đầu tư xây dựng
Phần 10: Các tình huống liên quan đến công tác đấu thầu
Phần 11: Các tình huống liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Phần 12: Các tình huống liên quan đến thị trường chứng khoán
Phần 13: Các tình huống liên quan đến hội nhập kinh tế của Việt Nam
Phần 14: Các tình huống liên quan đến sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ
Phần 15: Các tình huống liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Phần 16: Các tình huống liên quan đến vấn đề quảng cáo và thông tin báo chí 

SỔ TAY GIÁM ĐỐC 500 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ & CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT KHI XỬ LÝ (Bìa cứng)

Responsive image

Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nước ta đã hình thành và ngày càng đông đảo. Đó là những nhà quản lý với đầy đủ ý nghĩa khoa học của khái niệm này, đang vật lộn với thương trường, đã và đang quản lý hàng triệu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức, với các quy mô, phạm vi khác nhau - những tế bào sống của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn mà các nhà quản lý doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải là việc cập nhật những quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp còn hạn chế. Chưa kể tới những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ các phía các nhà quản lý doanh nghiệp, những nguyên nhân khách quan như hệ thống quy phạm pháp luật của nước ta khá nhiều và thường xuyên bổ sung, sửa đổi cũng khiến họ "đau đầu". Trong bối cảnh đó, việc thống kê những tình huống thường xẩy ra trong quản lý doahn nghiệp  và những quy định cơ bản của pháp luật sẽ giúp các nhà quản lý thuận lợi hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình hoạt động. Cuốn sách "Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý" do Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý xuất bản chắc chắn sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp chữa trị " cơn đau đầu" này của doanh nghiệp.
Cuốn sách gồm 16 phần với 500 tình huống thường gặp trong thực tiễn quản lý, điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh về các mặt như: Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, Trách nhiệm cá nhân và thủ tục hành chính, Lao động và tiền lương, Vốn và sử dụng vốn, Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, Chính sách tiền tệ, Công tác thanh tra và kiểm tra, Quản lý đất đai, Chính sách XNK và thủ tục hải quan, Thị trường chứng khoán, Hội nhập kinh tế quốc tế, Sử hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ, Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, Vấn đề quảng cáo và thông tin báo chí, Công tác đầu tư xây dựng...
Cuốn sách sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh các quy định của pháp luật, ứng phó ngay những tình huống gặp phải hàng ngày phát sinh trong quản lý mà không phải mất thời gian tìm kiếm trong những kho lưu trữ văn bản đồ sộ và phức tạp.
Có thể nói cuốn sách này là một nhà " tư vấn" luôn luôn thường trực bên cạnh giám đốc doanh nghiệp, là cuốn sách gối đầu giường của mọi doanh nhân.

Mục lục
Phần 1: Các tình huống liên quan đến bộ máy tổ chức
Phần 2: Các tình huống liên quan đến trách nhiệm và thủ tục hành chính
Phần 3: Các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương
Phần 4: Các tình huống liên quan đến vốn và sử dụng vốn
Phần 5: Các tình huống liên quan đến thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
Phần 6: Các tình huống liên quan đến chính sách tiền tệ, ngân hàng
Phần 7: Các tình huống liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra
Phần 8: Các tình huống liên quan đến quản lý đất đai
Phần 9: Các tình huống liên quan đến công tác đầu tư xây dựng
Phần 10: Các tình huống liên quan đến công tác đấu thầu
Phần 11: Các tình huống liên quan đến chính sách xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
Phần 12: Các tình huống liên quan đến thị trường chứng khoán
Phần 13: Các tình huống liên quan đến hội nhập kinh tế của Việt Nam
Phần 14: Các tình huống liên quan đến sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ
Phần 15: Các tình huống liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Phần 16: Các tình huống liên quan đến vấn đề quảng cáo và thông tin báo chí