CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ - Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức Người Lao Động, Chế Độ Công Tác Phí (Thực Hiện Từ 01/05/2009)

Responsive image

Chế độ tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác khả năng tiềm tàng từ mỗi người lao động.
Đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định hệ thống thang bảng lương, cơ chế quản lý tiền lương mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Đặc biệt gần đây, ngày 06 tháng 04 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung 650.000đ/tháng và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Trước đó, nhằm phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước có tỷ lệ lạm phát cao, đồng thời nhằm tăng cường thu nhập của cán bộ, công chức trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế đã tạo ra làn sống thuyên chuyển công tác của cán bộ, công chức có năng lực, Chính phủ và Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2008/NĐ-CP, Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008. Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008, Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/09/2008, Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng, điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm, trợ cấp khó khăn, phụ cấp khu vực, điều chỉnh lương hưu… và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định về bảo hiểm thất nghiệp.
Về chính sách mới đối với bảo hiểm y tế, ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc  hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng; tổ chức khám, chữa bệnh cho người tham gia; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập và nhiều văn bản khác.
Cuốn sách gồm những văn bản mới nhất của năm 2008 và năm 2009, được chia thành các thành phần như sau:

Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương
Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
Phần thứ ba: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong doanh nghiệp
Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội
Phần thứ năm: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế
Phần thứ sáu: Chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí