CÀNG NHỚ BÁC HỒ

Responsive image

 Cuốn sách góp phần giúp các thế hệ trẻ ngày càng hiểu sâu sắc hơn công lao vĩ đại đối với dân tộc ta và sự nghiệp cách mạng vô cùng vẻ vang, đạo đức cách mạng vô cùng trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung sách gồm có:

Phần thứ nhất: Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc

Phần thứ hai: Bác Hồ viết Di Chúc

Phần thứ ba: Những bức thư kể chuyện bác Hồ.