CẨM NANG NGƯỜI KINH DOANH - Những Nhân Tố Quyết Đinh Tạo Nên Một Nhà Quản Lý Tài Ba

Responsive image

Giới thiệu với bạn đọc một số tôn chỉ, mục đích kinh doanh của những doanh nhân thành đạt trên khắp thế giới. Nét chung nổi bật của những tôn chỉ ấy là đều lấy đạo đức làm nền tảng, lấy đạo đức làm cơ sở cho sự phát triển và lợi nhuận công ty.

Mục Lục
Chương I : tôn chỉ , mục đích
Chương II : quản lí nhân lực
Chương III : nhà quản lí và việc tạo dựng ê kíp
Những chữ vàng dành cho nhà quản lí
Chương III : con đường đi đến mục tiêu