EINSTEIN CUỘC ĐỜI VÀ VŨ TRỤ

Responsive image

Mục lục:

Các nhân vật chình
Chương một
Người cưỡi tia sáng

Chương hai
Thời thơ ấu, 1897-1896

Chương ba
Trường zurich polytechnic, 1896-1900

Chương bốn
Tình nhân, 1900-1904

Chương năm
Năm kỳ diệu" Lượng tử và phân tử, 1905

Chương sáu
Thuyết tương đối đặc biệt, 1905

Chương bảy
ý nghĩ may mắn nhất, 1906-1909

Chương tám
Vị giáo sư nay đây mai đó, 1909-1914

Chương chín
Thuyết tương đối tổng quát, 1911-1915

Chương mười
Ly hôn, 1916-1919

Chương mười một
Vũ trụ của Einstein, 1916-1919