THUYẾT TRẦN SỬ NHÀ TRẦN

Responsive image

Nhân soạn lại bộ gia phả họ nhà, tôi viết thêm tập sách này, mục đích không phải chỉ chép lịch sử văn trị võ công triều đại nhà Trần, mà ghi lại thêm những lời luận về sự nghiệp của vua tôi dòng họ Trần, sau có phụ lục thêm về một số danh nhân cùng họ.
Cách đây hàng bốn, năm chục năm, tôi đã có ý tưởng chép những trang Trần sử để xếp vào đoạn đầu tập gia phả họ nhà, lần lữa mãi đến nay mới soạn thảo được. Thấy khá dài, nên để riêng ra, lấy tên là Thuyết Trần ( sử về nhà Trần). Vì muộn, nên thêm được mấy ý tưởng mới trong các lời luận hay ngày nay cũng đã thành ra cũ rồi...