HỒ CHÍ MINH VÀ NHẬT KÍ TRONG TÙ (Tủ sách văn học nhà trường - Tác giả, tác phẩm)

Responsive image

Cuốn sách "Hồ Chí Minh và Nhật kí trong tù" do Giáo sư Hà Minh Đức biên soạn và tuyển chọn, cung cấp nhiều phương diện về kiến thức, cách tiếp cận khi tìm hiểu, nghiên cứu, dạy học tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm.
"Nhật kí trong tù" là tác phẩm lớn. Cuốn sách bộc lộ tâm tư tình cảm của Người. Văn là người và Người thể hiện trong văn chân thực, trong sáng, cao thượng. "Nhật kí trong tù" kết tinh tư tưởng và tình cảm yêu nước của một dân tộc và của một nhân cách tiêu biểu nhất cho dân tộc: Hồ Chí Minh

MỤC LỤC:
Lời Nhà xuất bản
Lời nói đầu
Phần một: Sự nghiệp văn chương Hồ Chí Minh
Phần hai: Tác phẩm "Nhật kí trong tù"
- Toàn văn tác phẩm
+ Nhật kí trong tù (Ngục trung nhật kí)
+ Mở đầu tập nhật kí (Khai quyển)
...
Phần ba: Phụ lục
- Đọc lại tập thơ "Ngục trung nhật kí" (Đặng Thai Mai)
- Đọc "Nhật kí trong tù" (Hoài Thanh)
...