VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG (Out of the crisis)

Responsive image

Cuốn sách mang đến cho người đọc cái nhìn sâu hơn về những chuyển đổi phong cách quản lý kiểu Mỹ. Việc chuyển đổi phong cách quản lý kiểu Mỹ không phải là việc xây dựng lại cũng như sửa đổi lại phong cách quản lý đó. Nó đòi hỏi một cấu trúc hoàn toàn mới bắt nguồn từ nền tảng. Thay đổi có thể là từ thích hợp để miêu tả trường hợp này, trừ thay đổi hàm ý sự tự phát không có trật tự. Sự chuyển đổi phải được thực hiện bằng những nỗ lực có định hướng. Mục đích của cuốn sách này nhằm xác định phương hướng của việc chuyển đổi. Sự chuyển đổi mối quan hệ giữa chính phủ với các ngành công nghiệp cũng hết sức cần thiết và rõ ràng.

Thất bại của nhà quản lý trong việc lập kế hoạch cho tương lai và nhìn thấy trước các vấn đề đã gây ra sự lãng phí về nhân lực, nguyên vật liệu và thời gian hoạt động của thiết bị, làm tăng chi phí sản xuất và giá bán. Khách hàng thường không sẵn sàng trợ cấp cho những lãng phí đó. Kết cục không thể tránh khỏi là doanh nghiệp mất thị phần. Mất thị phần đẻ ra thất nghiệp. Năng lực của nhà quản lý nên được đánh giá dựa trên khả năng duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp, khả năng bảo vệ vốn đầu tư, đảm bảo cổ tức và việc làm dài hạn thông qua việc cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong tương lai, chứ không phải dựa trên số lượng cổ tức trả cho cổ đông hàng quý.

Xã hội không còn chấp nhận việc sa thải người lao động. Việc mất thị phần, dẫn đến thất nghiệp, không phải là điều tất yếu. Chúng cũng không phải là không thể tránh được. Tình trạng thất nghiệp do chính con người tạo ra.
Nguyên nhân cơ bản về sự ốm yếu của nền công nghiệp Mỹ và dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là sự thất bại trong quản lý của các nhà quản lý cấp cao. Những người chẳng bán được gì sẽ không thể mua được gì.