THIẾT KẾ, ĐẤU THẦU, HỢP ĐỒNG VÀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG

Responsive image

Tài liệu " thiết kế, đấu thầu, hợp đồng và các thủ tục hành chính trong dự án xây dựng" nghiên cứu  các nội dung liên quan đến các quá trình từ sau khi dự án được phê duyệt như khảo sát, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình... và nội dung ít nhiều mang tính chất hành chính trong quá trình thực hiện dự án như soạn thảo và quản lý văn bản, tổ chức hội họp, giao ban, thương lượng đàm phán...

MỤC LỤC:
Chương 1 Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng
Chương 2 Định mức, đơn giá và công tác lập dự toán công trình xây dựng
Chương 3 Đấu thầu và tổ chức thầu công trình xây dựng
Chương 4 Quản lý hợp đồng xây dựng
Chương 5 Tổ chức văn phòng và quản lý thông tin liên lạc
Chương 6 Các thủ tục hội họp và kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Chương 7 Soạn thảo và quản lý văn bản