TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Responsive image

Tài liệu " Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình" nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quá trình thi công xây dựng công trình của dự án. Các nội dung được đề cập đến trong tài liệu không chỉ hữu ích cho Chủ đầu tư mà còn hữu ích cả cho Nhà thầu thi công xây dựng công trình... và các bên liên quan.
Tài liệu có thể dùng để tham khảo cho các sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng và các cán bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật đang làm việc trong ngành xây dựng.

MỤC LỤC
Chương 1. Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng
Chương 2. Quản lý thời gian và tiến độ dự án xây dựng
Chương 3. Quản lý nguồn lực dự án
Chương 4. Quản lý giá thành dự án
Chương 5. Giám sát và điều chỉnh dự án
Phụ lục chương 5: các biên bản nghiệm thu.