QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG

Responsive image

Nội dung cuốn sách giới thiệu các kiến thức về quản lý vật tư và thiết bị trong xây dựng, chủ yếu từ góc độ của các doanh nghiệp, nhà thầu thi công công trình thuộc các dự án xây dựng. Sách gồm 6 chương:
- Chương 1: Tổng quan về quản lý vật tư thiết bị.
- Chương 2: Quản lý vật tư trong dự án xây dựng.
- Chương 3: Logistics và vận dụng trong quản lý dự án.
- Chương 4: Mua và thuê máy móc thiết bị.
- Chương 5: Lựa chọn và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ dự án xây dựng.
- Chương 6: Quản lý khai thác máy móc thiết bị xây dựng