GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Responsive image

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường, thì rủi ro là không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Sự sụp đổ của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị xã hội của một nước và có thể lan rộng sang quy mô quốc tế. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức về quản trị Ngân hàng Thương mại trở nên bức thiết.
"Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại" với trọng tâm là quản trị rủi ro, là môn học cơ bản của các trường đại học khối kinh tế, đặc biệt là ngành Tài chính - Ngân hàng. Với kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, cuốn giáo trình sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy và học tập trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.

MỤC LỤC:

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại
Chương 2: Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
Chương 3: Những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng
Chương 4: Nguyên lý quản trị ngân hàng thương mại
Chương 5: Yếu tố lãi suất trong kinh doanh ngân hàng
Chương 6: Quản trị tín dụng ngân hàng
Chương 7: Bảo lãnh ngân hàng
Chương 8: Quản trị thanh khoản ngân hàng
Chương 9: Rủi ro lãi suất và phương pháp lượng hóa
Chương 10: Công cụ phái sinh phòng ngừa RR lãi suất
Chương 11: Quản trị rủi ro hối đoái
Chương 12: Quản trị vốn chủ sở hữu ngân hàng