www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Tác giả: Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Giá bìa:55,000
Giá bán:55,000
Năm xuất bản: Quý III / 2010

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập bộ môn "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin", Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Hỏi Và Đáp Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin" (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, cô đọng...

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập bộ môn "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin", Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách "Hỏi Và Đáp Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin" (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).
Các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, cô đọng.

MỤC LỤC:
Chú dẫn của Nhà xuất bản
Nhập môn nhưng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin
Phần thứ nhất. Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Phép biện chứng duy vật
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Phần thứ hai. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Học thuyết giá trị thặng dư
Học thuyết về chủ nghĩa tư bản đọc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Phần thứ ba. Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng