www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NAM BỘ

Tác giả: Doãn Hùng
Nhà xuất bản: Sự thật
Giá bìa:0
Giá bán:0
Năm xuất bản: 2010

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÙNG TÂY NAM BỘ - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng đa tộc người là một vấn đề khó khăn, phức tạp do sự chi phối của thành phần tộc người, sắc thái văn hóa và hình thái lãnh thổ. Tây Nam Bộ là một vùng đa tộc người ở nước ta gồm các dân tộc Kinh, Khowme, Hoa, Chăm cùng đoàn kết, đóng góp công sức vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vùng Tây Nam Bộ trong quá trình phát triển của đất nước, trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển toàn diện các mặt đời sống, trong đó phát triển vùng về phương diện xã hội rất được coi trọng. Nhờ đó đã tạo nên những chuyển biến quan trọng trên nhiều mặt của đời sống xã hội, bảo đảm gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.