www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)

Tác giả: Bộ Tài Chính
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:89,000
Giá bán:89,000
Năm xuất bản: Quý I / 2012

Nội dung sách bao gồm những quyết định của Bộ Tài chính về chuẩn mực kế toán Việt Nam trong lĩnh vực: Tài sản cố định hữu hình, vô hình, tỷ giá hối đoái, hợp đồng xây dựng, chi phí đi vay, bất động sản đầu tư, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán các khoản đầu tư liên kết...

Nội dung sách bao gồm những quyết định của Bộ Tài chính về chuẩn mực kế toán Việt Nam trong lĩnh vực: Tài sản cố định hữu hình, vô hình, tỷ giá hối đoái, hợp đồng xây dựng, chi phí đi vay, bất động sản đầu tư, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán các khoản đầu tư liên kết...

+ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1).
+ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2).
+ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31-12-2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3).
+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 31-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4).
+ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 31-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).