www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Tái bản lần thứ nhất)

Tác giả: Đặng Thị Loan
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Giá bìa:99,000
Giá bán:99,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2011

Trong sự nghiệp đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng được xác định đó là phải xây dựng một ché độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, phù hợp với nội dung cải cách kế toán Việt Nam khoa kế toán trường Đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình " Kế toán tài chính trong các doanh nghiêp" và xuất bản lần thứ nhất vào tháng 11/ 2006.

Trong sự nghiệp đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng được xác định đó là phải xây dựng một ché độ kế toán thích ứng với cơ chế thị trường trên cơ sở phân định rõ ràng ranh giới và mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, phù hợp với nội dung cải cách kế toán Việt Nam khoa kế toán trường Đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình " Kế toán tài chính trong các doanh nghiêp" và xuất bản lần thứ nhất vào tháng 11/ 2006. Do hoàn thiện cơ sở chính sách không thể một sớm một chiều và cũng chính từ đó đến nay nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý kế toán đáp ứng yêu cầu đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành và công bố một hệ thống gồm 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam cùng các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực ban hành áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các nghành các thành phần kinh tế trong cả nước.
Cùng với tiến trình đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam giáo trình " Kế toán tài chính doanh nghiệp" đã được tổ chức biên soạn và tái bản nhiều lần trên cơ sở điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với các văn bản pháp quy quy định về chế độ kế toán trong doanh nghiệp của bộ tài chính.
Mặt khác kế toán tài chính là một môn khoa học cốt lõi, bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành nằm trong cơ cấu kiến thức và khung chương trình đào tạo kế toán của Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và cũng là một bộ phận kiến thức thuộc các môn cơ sở cho sinh viên các khối ngành kinh tế và QTKD. Đây là cuốn sách phù hợp với hệ thống chuẩn mực mới ban hành và tinh thần cập nhập đầy đủ các cơ chế chế tài chính và kế toán hiện hành
MỤC LỤC
Chương 1: Hạch toán tài sản cố định
Chương 2: Hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ
Chương 3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động
Chương 4: Hạch toán chi phí kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
Chương 5: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
Chương 6: Hạch toán vốn bằng tiến, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán
Chương 7: Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng
Chương 8: Hạch toán lợi nhận và phân phối lợi nhuận
Chương 9: Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 10: Báo cáo tài chính
Chương 11: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 12: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị kinh doanh thương mại
Chương 13: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị xuất, nhập khẩu
Chương 14: Đặc điểm kế tóan trong các đơn vị du lịch - dịch vụ
Chương 15: Đặc điểm kế toán trong các đơn vị xây lắp và đơn vị chủ đầu tư