Kết quả tìm kiếm:

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở VIỆT NAM NĂM 2009: Kết Quả Toàn Bộ (Song Ngữ Việt - Anh)

Tiếp theo ba ấn phẩm: "Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá trình thực hiện và kết  quả  sơ  bộ ", cuốn  sách  bỏ  túi "Tổng điều tra dân số và nhà  ở Việt Nam năm 2009: Một số chỉ  tiêu chủ yếu" và "Tổng điều tra dân số và nhà Việt Nam  năm 2009: Các kết quả chủ yếu", ngay sau khi hoàn tất công tác tổng hợp  kết quả  điều tra toàn bộ , Ban Chỉ  đạo Tổng điều tra dân số và nhà  ở Trung  ương  tiến hành biên soạn và xuất bản ấn phẩm thứ tư với tên gọi"Tổng điều tra dân số và nhà ở ViệtNam năm 2009: Kết quả điều tra toànbộ".
Ấn phẩm gồm 16 biểu tổng hợp, trình bày các kết quả chủ yếu nhất của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 theo các cấp hành chính.