Kết quả tìm kiếm:

QUẢN TRỊ HỌC

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thay đổi đang diễn ra một cách nhanh chóng trên mọi phương diện: Quản trị đã làm thay đổi cách thức tiến hành các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; sự phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi các khái niệm truyền thống về tổ chức và không gian làm việc; sự gia tăng của các tổ chức dịch vụ đã làm thay đổi cấu trúc của nền kinh tế….

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU VỀ KINH DOANH VÀ KỸ NĂNG, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP - Dành Cho Giám Đốc 2009

Cuốn sách" Những vấn đề cốt yếu về kinh doanh và kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp dành cho giám đốc 2009" là một cách tiếp cận mới về cung cách tổ chức, điều hành để nâng cao hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh của nền kinh tế thị trường. Nội dung cuốn sách đề cập đến hầu hết các lĩnh vực mà một nhà quản trị cần phải thấu hiểu khi tiến hành các hoạt động kinh doanh.