Kết quả tìm kiếm:

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 2012 TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Cuốn sách "Quản trị doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa" được viết như một cuốn sách chuyên khảo phục vụ cho chương trình đào tạo các nhà quản trị tương lai cũng như tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà doanh nghiệp, doanh nhân.

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUẢN LÝ, GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI VỀ ĐỊNH GIÁ, THANH TRA, KIỂM TRA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Để kịp thời cung cấp những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn cơ bản và những quy định pháp luật mới nhất về đấu thầu ,quản lý đầu tư xây dựng ,Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu quản lý, giám sát thi công và qui định pháp luật mới về định gíá, thanh tra, kiểm tra trong xây dựng cơ bản...