Kết quả tìm kiếm:

ỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TU ĐƯỜNG, HÈ PHỐ, TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SAU KHI CẢI TẠO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Mục Lục
Định mức dự toán xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần xây dựng
Phần 1. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng
Phần 2. Định mức dự toán

ĐƠN GIÁ DUY TU ĐƯỜNG, HÈ PHỐ, TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SAU KHI CẢI TẠO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HN

Nội dung Quyết định về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kĩ thuật Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Đơn giá dự toán .

ĐƠN GIÁ, ĐỊNH MỨC DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TP. HÀ NỘI (QUYẾT ĐỊNH 34/2007/QĐ-UBND VÀ QĐ 33/2007/QĐ-UBND NGÀY 21-3-2007 CỦA UBND TP.HN)

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội 5 Thuyết minh và quy định áp dụng đơn giá duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2007 của UBND Thành phố Hà Nội 

ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TP.HN-QĐ SỐ 6829/QĐ-UBND NGÀY 29-12-2009)

Mục Lục
Phần I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng đơn giá sữa chữa công trình xây dựng thành phố HN Chương I. Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình
Chương II. Công tác xây đá gạch
Chương III. Công tác bê tông đá dăm đỗ tại chỗ
...