HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM - Hướng Dẫn Hoạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Responsive image

Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính (Theo Quyết Định số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Và Sửa Đổi, Bổ Sung Theo Thông Tư Số 161/2007/TT-BTC Ngày 31 Tháng 12 Năm 2007 Của Bộ Tài Chính.
Nội Dung cuốn sách gồm có 13 chương, 2 phụ lục:
Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền
Chương 3: Kế toán Tài sản cố định
Chương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 7: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương 8: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương 9: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương 10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương 11: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương 12: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 13: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán.
Phụ lục số 3: Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cuốn sách trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Thông tư hướng dẫn kế toán thhực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành từ trước đến nay. Đặc biệt tác giả đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán; ví dụ minh hoạ tổng hợp và phương pháp lập Báo cáo tài chính, phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay và những năm sắp tới.