MỘT SỐ VẪN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM VÀ SUY THÁI ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Responsive image

Nội dung sách gồm:
Chương I: Nhận biết ô nhiễm, suy thoái môi trường đất
Chương II: Quan hệ của ô nhiễm, suy thoái đất đai với thiên nhiên
Chương III: Ô nhiễm, suy thoái đất đai và quá trình phát triển kinh tế - xã hội
…….