QUẢN TRỊ HỌC

Responsive image

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự thay đổi đang diễn ra một cách nhanh chóng trên mọi phương diện: Quản trị đã làm thay đổi cách thức tiến hành các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp; sự phát triển của công nghệ thông tin làm thay đổi các khái niệm truyền thống về tổ chức và không gian làm việc; sự gia tăng của các tổ chức dịch vụ đã làm thay đổi cấu trúc của nền kinh tế…. Những thay đổi đó khiến cho những điều mà chỉ thời gian ngắn trước đây vẫn được coi là những nguyên lý hay khuôn mẫu cho thành công, thì nay đã không còn thích hợp với quản trị hiện đại.Để thành công, các nhà quản trị hôm nay và tương lai cần phải có những năng lực quản trị cần thiết để thích ứng với yêu cầu của thời đại.

MỤC LỤC:

Phần I: Những vấn đền căn bản của quản trị
Chương 1: Bản chất của quản trị
Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị
Chương 3: Môi trường quản trị
Phần II: Hoạch định và ra quyết định
Chương 4: Hoạch định
Chương 5: Những công cụ hỗ trợ hoạch định
Chương 6: Ra quyết định
Phần III: Tổ chức
Chương 7: Cơ cấu và tính hiệu quả của tổ chức
Chương 8: Quản trị nguồn nhân lực
Chương 9: Truyền thông trong tổ chức
Phần IV: Lãnh đạo
Chương 10: Thúc đẩy nhân viên
Chương 11: Các thuyết về lãnh đạo
Chương 12: Nhóm và văn hóa công ty
Chương 13: Quản trị xung đột và căng thẳng
Phần V: Kiểm soát
Chương 14: Chức năng kiểm soát
Chương 15: Quản trị thông tin
Chương 16: Quản trị và đổi mới.